Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Atocgraphy: Sandra Zegarra Patow, handelend onder de naam Atocgraphy, gevestigd aan
  de Lisstraat 16D te Rotterdam met postcode 3037 RD, geregistreerd bij de Kamer van
  Koophandel onder nummer 69825785;
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn
  herroepingsrecht;
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en
  een overeenkomst op afstand aangaat met Atocgraphy;
 4. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of Atocgraphy in staat stelt om
  informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige
  raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 5. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien
  van de overeenkomst op afstand;
 6. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Atocgraphy
  georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het
  sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken
  voor communicatie op afstand;
 7. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van Atocgraphy.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Atocgraphy en op elke tot
  stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen Atocgraphy en consument.
 2. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of
  gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor
  het overige in stand.

Artikel 3 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit
  nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod is vrijblijvend. Atocgraphy is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen
  voordat een overeenkomst tot stand komt.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten
  en/of diensten. Atocgraphy is niet gebonden aan kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in
  het aanbod.
 4. Alle afbeeldingen, specificaties en gegevens in het aanbod zijn indicatief en kunnen geen
  aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Atocgraphy kan niet
  garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de
  producten.
 5. Elk aanbod bevat informatie waardoor de consument weet wat de rechten en verplichtingen zijn,
  die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het
  bijzonder:
  • de prijs inclusief belastingen;
  • de eventuele kosten van verzending;
  • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen
  daarvoor nodig zijn;
  • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
  • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke
  wijze deze voor de consument te raadplegen is;
  • de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem
  in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien
  gewenst herstellen;

Artikel 4 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het
  aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Atocgraphy meldt onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het
  aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Atocgraphy is bevestigd, kan de
  consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Atocgraphy neemt passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de
  elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de
  consument elektronisch kan betalen, zal Atocgraphy daartoe passende veiligheidsmaatregelen in
  acht nemen.

Artikel 5 – Herroepingsrecht

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder
  opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 kalenderdagen. Deze bedenktermijn gaat in op
  de dag na ontvangst van het product door de consument.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij
  zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen
  beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik
  maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in
  de originele staat en verpakking aan Atocgraphy retourneren.
 3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit
  binnen 14 kalenderdagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan Atocgraphy. Het
  kenbaar maken dient de consument te doen via e-mail of het contactformulier op de website.
  Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht
  dient de klant het product binnen 14 kalenderdagen retour te sturen. De consument dient te
  bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd als het product niet binnen 14
  kalenderdagen nadat de consument kenbaar heeft gemaakt zich op het herroepingsrecht te
  beroepen door Atocgraphy is ontvangen.
 4. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door
  Atocgraphy bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke
  instructies.
 5. Atocgraphy kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten als het producten zijn die door
  Atocgraphy tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument of die
  duidelijk persoonlijk van aard zijn.

Artikel 6 – Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van
  terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Atocgraphy dit bedrag zo spoedig mogelijk,
  doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het
  product reeds terugontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete
  terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die
  door de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een
  andere betaalmethode.
 3. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de
  consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.

Artikel 7 – De prijs

 1. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 2. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en
  zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is Atocgraphy niet
  verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 8 – Conformiteit en Garantie

 1. Atocgraphy staat ervoor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst en de in het aanbod
  vermelde specificaties. Indien overeengekomen staat Atocgraphy er tevens voor in dat het
  product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na levering aan
  Atocgraphy schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in
  de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.

Artikel 9 – Levering en uitvoering

 1. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 2. Zodra betaling door de consument is ontvangen door Atocgraphy gaat de leveringstermijn in.
 3. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen
  rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op
  schadevergoeding. Als levering 30 dagen na betaling door de consument aan Atocgraphy nog niet
  heeft plaatsgevonden, dan heeft de consument het recht de overeenkomst zonder kosten te
  ontbinden.
 4. In geval van ontbinding conform lid 3 van dit artikel zal Atocgraphy het bedrag dat de consument
  betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Atocgraphy tot het moment
  van bezorging aan de consument.

Artikel 10 – Betaling

 1. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens
  onverwijld aan Atocgraphy te melden.
 2. In geval van wanbetaling van de consument heeft Atocgraphy behoudens wettelijke beperkingen,
  het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te
  brengen.

Artikel 11 – Geschillen

 1. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld of onduidelijkheden in deze
  algemene voorwaarden dienen te worden beoordeeld naar de strekking en geest van deze
  algemene voorwaarden.
 2. Op overeenkomsten tussen Atocgraphy en de consument waarop deze algemene voorwaarden
  betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument
  woonachtig is in het buitenland.
 3. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.
© Copyright - Sandra Zegarra Patow | All works is copyrighted to their respective owners.
error: Content is protected !!